Regulamin Czysiekreci

  1. Definicje
   1. Usługodawca – JWA S.A. Warszawa, ul. Encyklopedyczna 2a/5, 01-990 Warszawa, NIP 7822564519
   2. Usługa - oznacza świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa)
   3. Aplikacja - oprogramowanie dostępne pod adresem http://czysiekreci.pl, którego autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy, służące do przetwarzania danych wprowadzanych przez Użytkowników i ich prezentacji. Szczegółowy opis funkcjonalności dostępny jest na stronie http://czysiekreci.pl
   4. Usługobiorca – oznacza usługobiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 7 Ustawy.
   5. Użytkownik – oznacza każdą osobę lub urządzenie, korzystające z usługi świadczonej drogą elektroniczną, działającą w imieniu Usługobiorcy.
   6. Umowa - umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem dotycząca świadczenia usług w ramach Systemu na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
   7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
   2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu Usługi.
   3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania cennika. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Usługobiorca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zmianach. Aktualny cennik dostępny jest w Aplikacji.
   4. Jeśli nie określono inaczej, zmiana regulaminu oraz cennika zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana nie może zacząć obowiązywać wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od opublikowania nowego regulaminu lub cennika.
  3. Zawiązanie i rozwiązanie umowy
   1. Korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
   2. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji i tym samym założenie Konta przez Usługobiorcę.
   3. Poprzez utworzenie Konta Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki.
   4. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Usługobiorca potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
   5. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w dowolnej chwili, wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną do Usługodawcy. Usługodawca nie zwraca opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres w przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę.
   6. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku nie zaakceptowania nowych warunków regulaminu lub cennika, w okresie pomiędzy opublikowaniem owego regulaminu lub cennika, a wejściem ich w życie. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres.
   7. Zaleganie z opłatami za Usługę przez okres dłuższy niż 30 dni traktowane jest, jako wypowiedzenie Umowy przez Usługobiorcę bez podania przyczyny.
  4. Prawa i obowiązki Stron
   1. Warunkiem koniecznym korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi.
   2. Zabronione jest umieszczanie w Aplikacji materiałów niedozwolonych prawem, oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania Aplikacji, podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Usługobiorców, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę prób podejmowania przez Użytkownika tego typu działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i/lub konta firmy Użytkownika, usunięcia materiałów umieszczonych niezgodnie z prawem, oraz poinformowania o tych działaniach organów sprawiedliwości.
   3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z zachowaniem należytej staranności.
   4. Usługodawca zastosuje odpowiednie środki techniczne tak dobrane, aby dane wprowadzane przez Usługobiorcę były bezpiecznie przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.
   5. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych mających na celu zapewnienie trwałości danych wprowadzonych przez Usługobiorców do Aplikacji. W przypadku stwierdzenia awarii systemu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia systemu do stanu z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa.
   6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Aplikacji osobom trzecim.
   7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego używania Aplikacji.
   8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konserwacji i aktualizacji Aplikacji. W tym czasie Aplikacja może być niedostępna dla Użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Aplikacji dla Użytkowników.
   9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od Usługodawcy, w tym między innymi:
    • - brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Użytkownika, a serwerami Aplikacji,
    • - nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Użytkownika do obsługi Aplikacji,
    • - awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Aplikacji,
    • - zdarzenia o charakterze siły wyższej,
    • - działanie osób trzecich,
    • - nieprawidłowe działanie serwisów, z którymi Aplikacja się komunikuje lub integruje.
   10. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi, w tym informacji o nowych wersjach Aplikacji, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w regulaminie lub cenniku usługi, informacji handlowych dotyczących Usługi oraz o specjalnych ofertach partnerów.
   11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia nienaturalnie dużego obciążenia serwera przez danego Użytkownika, które może zagrozić stabilności Aplikacji i znacząco spowolnić pracę innych Użytkowników.
  5. Płatności
   1. Rejestracja użytkownika w serwisie jest całkowicie bezpłatna, nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych i nie zobowiązuje w przyszłości do wykupienia płatnych licencji.
   2. W przypadku płatnych planów oraz funkcjonalności opłata wnoszona jest z góry. Nie dotyczy to początkowego darmowego okresu używania Usługi, o ile Usługodawca przewidział taki okres i poinformował o nim Użytkowników w Aplikacji.
   3. Płatności wykonywane są poprzez system płatności internetowych.
   4. Wysokość opłat oraz rabatów określa cennik Usługi dostępny w Aplikacji.
   5. Usługodawca informuje Usługobiorcę pocztą elektroniczną o zbliżającym się końcu opłaconego okresu na 14 dni oraz na 4 dni przed końcem opłaconego okresu.
   6. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie, to jest przed początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego, dostęp Usługobiorcy zostaje ograniczony do bezpłatnych Usług w Aplikacji. Pełen dostęp zostaje przywrócony w momencie wniesienia opłaty za Usługę.
   7. Faktury za usługi będą wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną.
  6. Reklamacje
   1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Aplikacji drogą elektroniczną na adres podany w Aplikacji.
   2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
   3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie.
   4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Usługodawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
   5. O decyzji odnośnie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji.
  7. Postanowienia końcowe
   1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.